Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne dane a poplatky

Informácie k dani z nehnuteľností a k dani za psa  pre rok 2018

V zmysle § 99e ods. 9 § 103 ods. 5 a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Obci Ihráč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2017.

V roku 2017 správca dane - Obec Ihráč vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobie jedným rozhodnutím, v ktorom určí lehoty splátok na zaplatenie a spôsob označenia týchto splátok.

V zmysle uvedeného netreba zaplatiť miestnu daň za psa do 31. 01. 2017, je potrebné počkať na doručenie rozhodnutia a až potom v lehote, určenej v rozhodnutí, zaplatiť.

Daň z nehnuteľností

Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká daňová povinnosť
1. januára zdaňovacieho obdobia ak nastali  akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú predaja, kúpy, dedenia, darovania nehnuteľností, postavenie drobných stavieb, altánkov, prístreškov, kolaudácií  a iné je daňovník povinný podať do 31.01.2018 na obecnom úrade.
Pri zdedení nehnuteľnosti podáva daňovník daňové priznanie aj v priebehu zdaňovacieho obdobia a to najneskôr do posledného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

Daňový subjekt podáva priznanie na tlačive, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke   www.ihrac.sk alebo si ho môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Ihráči.

Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane

zo stavieb na :

- stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi , fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,  vo výške 30 % z daňovej povinnosti

- garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu, vo výške 30 % z daňovej povinnosti 

z pozemkov

- na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,vo výške 30 % z daňovej povinnosti 

 Daň za psa

Daňovník podá daňové priznanie, kde uvedie vek psa, plemeno psa, miesto držania psa, účel držania psa, dátum vzniku daňovej povinnosti resp. dátum zániku daňovej povinnosti. Každý majiteľ psa obdrží  známku s číslom, ktorú je povinný majiteľ psa psovi pripevniť na obojok, aby bol identifikovateľný. Daň za psa je
a) 5 € ročne za každého psa chovaného v obci fyzickou osobou,
b) 15 € ročne za každého psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účely alebo umiestnený v podnikateľskom objekte. 

Oslobodenie od dane
Správca dane poskytuje oslobodenie od dane za psa držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom s trvalým pobytom v Obci Ihráč. Toto oslobodenie sa vzťahuje iba na jedného psa u toho istého daňovníka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Sadzba poplatku je:
a) 0,033 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa čl. 3 ods. 2 písm. a), b), c),
b) 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

VRÁTENIE, ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
1. Obec na základe žiadosti poplatok, alebo jeho časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na jeho vrátenie. K žiadosti priloží doklady o trvalom pobyte mimo obce, kópiu úmrtného listu, doklad o zániku užívania nehnuteľnosti, prípadne iné skutočnosti, najneskôr do 30 dní od dňa vzniku skutočnosti.
2. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
3. Správca dane na základe žiadosti poplatníka určený poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zníži rozhodnutím.
4. Obec poplatok odpustí a) poplatníkovi trvalo prihlásenému k pobytu v obci Ihráč, ktorý je prechodne prihlásený a trvalo sa zdržujúci v inej obci, v ktorej platí poplatok za odpady - odpustenie bude priznané po predložení dokladu o trvaní prechodného pobytu vystavenom v mesiaci január daného zdaňovacieho obdobia a po predložení dokladu o zaplatení poplatku za komunálny odpad,
b) poplatníkovi trvalo prihlásenému k pobytu v obci Ihráč, ktorý je však umiestnený v domove dôchodcov alebo v domove sociálnych služieb - odpustenie bude priznané bez akéhokoľvek potvrdenia,
c) osobám dlhodobo pracujúcim v zahraničí - odpustenie bude priznané po predložení pracovnej zmluvy alebo potvrdenia od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru vystaveného v mesiaci január daného zdaňovacieho obdobia, kde obdobie trvania pracovného pomeru je zhodné so zdaňovacím obdobím,
d) poplatníkovi, ktorý vlastní alebo užíva záhradu, vinicu, ovocný sad alebo trvale trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie.
5. Obec na základe žiadosti poplatok zníži
a) o 43 % pre študentov, po predložení potvrdenia o ubytovaní na internáte, priváte, nájomnej zmluvy, alebo potvrdenia o prechodnom pobyte,
b) o 43 % pre občanov pracujúcich v SR vysielaných do zahraničia v rôznych intervaloch (napr. vodiči kamiónov) a občanov pracujúcich v SR mimo trvalého bydliska v týždňových alebo viacdňových turnusoch po predložení potvrdenia od zamestnávateľa.
6. Poplatník je povinný predložiť žiadosť s podkladmi, ktoré odôvodňujú odpustenie alebo zníženie poplatku do 31. 1. daného zdaňovacieho obdobia. Doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad uvedeného v ods. 4 písm. a) je povinný predložiť najneskôr do 31. 03. daného zdaňovacieho obdobia.
7. Pri nedodržaní termínov stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením nebude odpustenie alebo zníženie poplatku priznané. 

 

 


 

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

  • Utorok104graphic-icon
  • Streda71graphic-icon
  • Štvrtok114graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka