Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25. mája 2018Vytlačiť
 

V súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 2 rokovacieho poriadku OZ Ihráč  z v o l á v a m  zasadnutie OZ Ihráč, ktoré sa bude konať 25. mája 2018 o 17.00 hodine v priestoroch Obecného úradu Ihráč s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie  zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
  4. Žiadosť p. Marty Slašťanovej – kúpa obecného pozemku pri RD
  5. Informácia MAS Žiarska kotlina – mimoriadne členské
  6. Prejednanie návrhu Zmluvy o prenájme,  Lesy SR, š.p.
  7. Informácia o čerpaní rozpočtu za I. Q 2018
  8. Informácia o audite za rok 2017
  9. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu
10. Návrh na schválenie záverečného účtu
11. Informácia o rekonštrukcii (výmene) hlavného rozvádzača v KD
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

 

 

V Ihráči, dňa 11. mája 2018                                                  

 

 

                                                                                              Ľudmila Febenová
                                                                                                  starostka obce


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 


 
 

SMS na číslo tiesňového volaniaVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce Ihráč za rok 2017Vytlačiť
 

V súlade s §9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Ihráč zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2017.


 
 

Poverenie zodpovednej osobyVytlačiť
 

Prevádzkovateľ Obec Ihráč prehlasuje, že poverila externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: Jela Maruškinová
kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba1@gmail.com   


 
 

 Zverejnenie zámeru prevodu majetku predajom   Vytlačiť
 

Obec Ihráč zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemky vo vlastníctve Obce Ihráč, k.ú. Ihráč, okres Žiar nad Hronom, a to tieto časti parciel podľa geometrického plánu

CKN 385/1 vo výmere 45 m2

CKN 385/2 vo výmere 128 m2

CKN 385/3 vo výmere 102 m2  všetky z parcely E-KN 770/1

vedené na LV č. 182, v prospech Daniela Henžela s trvalým pobytom Ihráč č. 62, v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 0,66 €/m2. Kúpna cena je stanovená v súlade s VZN obce Ihráč.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Ihráč dlhodobo nevyužíva, tvorí neoddeliteľnú súčasť RD - dvor a časť pozemku sa nachádza pod rodinným domom.

V Ihráči, 15.03.2018

Zverejnené: od 16.03.2018 do

 

 

                                                                                              Ľudmíla Febenová
                                                                                                  starostka obce


 
 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek v roku 2018Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 26.5.2018

meniny má: Dušan

webygroup
ÚvodÚvodná stránka